Mini Cart 0

Twój koszyk jest pusty.

Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego Zielonym do Góry – sklep internetowy

Wiemy, że czytanie regulaminów nie jest pasjonującym zajęciem, zatem aby ułatwić Ci dotarcie do najważniejszych informacji o naszym sklepie i zasadach korzystania z niego, przygotowaliśmy ich zbiorcze podsumowanie.

                                       

1.      Sklep stanowi własność Doroty Kowalskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: DOROTA KOWALSKA P.P.H.U. „ZIELONYM DO GÓRY”;

2.      Możesz kontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej (sprzedaz@szkolka-kowalski.pl), poczty tradycyjnej (ul. Krótka 4, 62-700 Turek) lub telefonicznie (508 496 448).

3.      W celu zwiększenia wygody zakupów w naszym sklepie zachęcamy Cię do utworzenia konta, natomiast nie jest ono obowiązkowe. Niezależnie, utworzone konto możesz usunąć w każdym czasie.

4.      Wszelkie informacje o towarach dostępnych w sklepie oraz możliwe sposoby płatności i dostawy będą wyświetlane na ekranie Twojego urządzenia w toku składania zamówienia.

5.      Po złożeniu zamówienia konieczne jest jego opłacenie (zamówienie nieopłacone może zostać anulowane).

6.      Zakupiony towar powinien dotrzeć do Ciebie w nienaruszonym stanie. Jeżeli paczka towaru jest uszkodzona, powinieneś spisać protokół uszkodzenia i niezwłocznie skontaktować się z nami.

7.      Zakupiony towar możesz zwrócić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia. Pieniądze za towar zwrócimy Ci najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru lub dowodu jego odesłania.

8.      Jeżeli towar dotrze do Ciebie uszkodzony, wybrakowany lub w inny sposób niezgody z umową sprzedaży, możesz złożyć dotyczącą go reklamację. Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

9.      W razie problemów z kontem przysługuje Ci prawo do złożenia dotyczącej go reklamacji (prosimy o jej złożenie drogą mailową). Odpowiedzi na reklamację udzielimy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10.   Aby umożliwić Ci korzystanie ze sklepu oraz realizować złożone przez Ciebie zamówienia przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegółowe informacje na ten temat odnajdziesz w naszej Polityce prywatności

 

Pełną treść regulaminu sklepu znajdziesz poniżej.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub zakupów w naszym sklepie, skontaktuj się z nami!

 

Życzymy udanych zakupów!


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZIELONYM DO GÓRY

 

Spis treści

Postanowienia ogólne. 2

Definicje. 2

Wymagania techniczne. 3

Zasady korzystania ze Sklepu. 4

Umowa o dostarczanie Usługi Konta. 4

Umowa sprzedaży 5

Dostarczenie Towarów.. 6

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży. 7

Reklamacje dotyczące Towarów.. 8

Reklamacje dotyczące Usługi Konta. 10

Opinie. 12

Własność intelektualna Sprzedawcy. 12

Przetwarzanie danych osobowych. 13

Pozasądowe rozwiązywanie sporów.. 13

Zmiana Usługi Konta. 13

Zmiana Regulaminu. 13

Postanowienia końcowe. 14

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „ZIELONYM DO GÓRY” działającego pod adresem internetowymhttps://sklep.zielonymdogory.net.pl/(dalej: „Sklep”).

2.      Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

3.      Sklep stanowi własność Doroty Kowalskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: DOROTA KOWALSKA P.P.H.U. „ZIELONYM DO GÓRY” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Krótka 4, 62-700 Turek), wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającej NIP: 6681329329, numer REGON: 310324665(dalej: „Sprzedawca”).

4.      Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:

1)      poczty elektronicznej– pod adresem: sprzedaz@szkolka-kowalski.pl;

2)      poczty tradycyjnej–pod adresem: Krótka 4, 62-700 Turek;

3)      telefonu pod numerem (+48 508 496 448).

5.      W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:

1)      prowadzi sprzedaż Towarów, które mogą być nabywane przez Kupujących;

2)      dostarcza Użytkownikom Usługę Konta.

6.      Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).

7.      Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

 

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

1) Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;

2)  Klient – Użytkownik lub Kupujący;

3)  Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;

4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5)  Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów;

6)  Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

7)      Licencja Kupującego -termin zdefiniowany w § 11 ust. 10 Regulaminu;

8)      Niezgodność – rozumie się przez to:

a)  niezgodność Towaru z Umową sprzedaży (kryteria oceny zgodności Towaru z Umową sprzedaży określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta) albo

b)  niezgodność Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta (kryteria oceny zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);

9)  Operator – termin zdefiniowany w § 11 ust. 2 Regulaminu;

10) Opiniaopinia Kupującego o zakupach w sklepie lub o nabytym przez niego Towarze, wyrażona poprzez przypisanie Towarowi punktów w skali określonej przez Sprzedawcę lub poprzez opis doświadczeń związanych z Towarem;

11)   Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę;

12) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

13)  Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

14)   Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;

15)   Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;

16)   Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, którą może nabyć Kupujący, w szczególności nasiona, cebulki, sadzonki, zioła, trawy, rośliny, drzewa, krzewy, pnącza, nawozy, artykuły ogrodnicze, doniczki, osłonki;

17)   Umowa – Umowa o dostarczanie Usługi Konta lub Umowa sprzedaży;

18)   Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;

19)   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu Towar, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar i zapłacić Sprzedawcy cenę;

20)   Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz Użytkownika;

21)   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

22)   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;

23)   Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

24)   Zamówienie – termin zdefiniowany w § 6 ust. 4 Regulaminu.

§ 3.

Wymagania techniczne

1.      W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:

1)      połączenie z siecią Internet;

2)      posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

3)      korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

4)      posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.      W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3.      Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

4.      Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu

1.      Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

2.      Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

3.      Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

4.      Kupujący może nabywać Towary zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.

 

§ 5.

Umowa o dostarczanie Usługi Konta

1.      W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

1)      wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie kliknąć w zakładkę „Moje konto”,

2)      w wyświetlającym się formularzu wpisać następującą danę:adres poczty elektronicznej;

3)      obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

4)      opcjonalnie – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;

5)      kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

2.      Kliknięcie przycisk „Zarejestruj się” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

3.      Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się” Użytkownik na wskazany adres poczty elektronicznej otrzyma wiadomość informującą o utworzeniu konta wraz z odnośnikiem do ustawienia hasła.

4.      Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta wraz z ustawieniem hasła do Konta.

5.      Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane o następujące dane fakultatywne:

1)      imię i nazwisko;

2)      wyświetlana nazwa użytkownika;

3)      numer telefonu;

4)      adres rozliczeniowy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy);

5)      adres dostawy (jeśli inny, aniżeli adres rozliczeniowy);

6)      nazwa firmy/NIP;

6.      Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności:

1)      przechowywać swoje dane osobowe;

2)      składać Zamówienia oraz przeglądać złożone Zamówienia;

7.      Sprzedawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Użytkownika jej aktualizacji.

8.      W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik wzywa Sprzedawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Sprzedawca nie udzieli Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

9.      Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej, w przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania Sprzedawcy do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.

10.   Niezależnie od postanowień ust. 7-8 powyżej, Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.

11.   Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

12.   W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, Sprzedawca może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta, jeżeli jest to niezbędne w celu zapobieżenia popełnianiu dalszy naruszeń przez Użytkownika.

13.   Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 6.

Umowa sprzedaży

                    W celu zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

                    wejść na stronę internetową Sklepu;

                    wejść w zakładkę wybranego Towaru i kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

                    wejść w zakładkę „koszyk”;

                    wybrać sposób dostawy;

                    kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”;

                    w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:

1)      imię i nazwisko;

2)      adres poczty elektronicznej;

3)      numer telefonu;

4)      adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy);

5)      adres dostawy;

6)      opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);

7)      sposób płatności;

8)      sposób dostawy (możliwość zmiany);

9)      dodatkowe informacje;

                    obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

                    opcjonalnie- zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;

                    kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Towar zgodnie z wybranym sposobem płatności.

                    Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Towaru:

                  – przesyłka kurierska;

                –  dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost;
– dostarczenie do wybranego punktu DHL;

                  – obiór osobisty pod adresem:

1)      Gozdów 2A; 62-604 Kościelec lub

2)      Żuki 55, 62-700 Turek

                    Zapłaty ceny za Towar Kupujący może dokonać:

                    przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności: Przelewy24, Blik, PayPo, GooglePay, ApplePay;

                    gotówką przy odbiorze Towarudostarczonego przez kuriera;

                    gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze Towaru.

                    Kliknięcie przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu wybranego Towaru (dalej: „Zamówienie”).

                    Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

                    W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 6 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

                    W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej pod podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

                    Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Towarprzed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 3 (trzech) Dni roboczych od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.


W związku z zawarciem Umowy sprzedaży, Sprzedawca wystawia paragon fiskalny w postaci elektronicznej oraz wydaje go Kupującemu poprzez przesłanie pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego linku umożliwiającego zapisanie paragonu na urządzeniu Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę paragonu w postaci elektronicznej oraz wydanie go w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.

 

§ 7.

Dostarczenie Towarów

1.      W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję osobistego odebrania Towaru, może odebrać go pod adresem:

1)      Gozdów 2A, 62-604 Kościelec lub

2)      Żuki 55, 62-700 Turek

– w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy wiadomości potwierdzającej przygotowanie Towaru do odbioru.

2.      W przypadku nieodebrania przez Kupującego Towaru w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży i anulowanie Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. Jeżeli przed odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży Kupujący dokonał zapłaty za Towar, Sprzedawca zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie po dokonaniu odstąpienia od Umowy sprzedaży.

                    Sprzedawca realizuje wysyłkę Towarów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

                    Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący, który uiszcza je równocześnie z zapłatą ceny za Towar.

                    Wysyłka Towaru następuje w ciągu maksymalnie 7 (siedmiu) Dni roboczych od dnia:

                    zaksięgowania płatności za Towar na rachunku bankowym Sprzedawcy – w przypadku dokonania przez Kupującego zapłaty ceny za Towar przed jego dostarczeniem;

                    otrzymania przez Kupującego wiadomości o przekazaniu Zamówienia do realizacji – w przypadku wybrania przez Kupującego opcji dokonania zapłaty ceny za Towar przy jego dostarczeniu.

                    Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar zgodny z dotyczącą go Umową sprzedaży.

                    Towar dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.

                    Jeżeli Towar jest dostarczany przez kuriera, Kupujący powinien sprawdzić Towar w jego obecności. Jeśli paczka Towaru jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§ 8.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1.      Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

2.      Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wejścia w posiadanie Towaru przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem.

3.      Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4.      Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek postaci, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-8 poniżej.

5.      Kupujący może złożyć Oświadczenie w postaci:

1)      elektronicznej;

2)      papierowej.

6.      W przypadku wyboru Oświadczenia w postaci elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:

1)      imię i nazwisko Kupującego;

2)      adres poczty elektronicznej;

3)      adres do korespondencji;

4)      wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

5)      wskazanie Towaru, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;

6)      numer Zamówienia;

7)      data złożenia Zamówienia;

8)      kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).

7.      W przypadku wyboru Oświadczenia w postaci papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Towarem pod adres wskazany w ust. 10 poniżej.

8.      Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.

9.      W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Towar Sprzedawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10.   Odesłanie Towaru powinno nastąpić pod adres:

 

Dorota Kowalska

P.P.H.U. „ZIELONYM DO GÓRY”

Żuki 55

62-700 Turek

(Centrum Ogrodnicze)

 

11.   Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12.   Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Towaru lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

13.   Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14.   Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy:

1)      Towar jest rzeczą ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia;

2)      Towar jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3)      Towar jest rzeczą, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, została nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

 

§ 9.

Reklamacje dotyczące Towarów

1.      Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie:

1)      Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;

2)      Niezgodności Towaruz Umową sprzedaży.

2.      Towar dostarczony Kupującemu przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umową sprzedaży.

3.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Kupującemu i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili, chyba termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy.

4.      W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta. Realizacja uprawnień Kupującego wskazanych w zdaniu poprzedzającym następuje zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta oraz z postanowieniami niniejszego § 9.

5.      W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:

1)      naprawy Towaru albo

2)      wymiany Towaru.

6.      Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

7.      Reklamacja powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko Kupującego;

2)      adres poczty elektronicznej;

3)      numer Zamówienia;

4)      datę dostarczenia Towaru;

5)      opis ujawnionej Niezgodności;

6)      żądanie naprawy albo wymiany Towaru.

8.      W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę żądania:

1)      naprawy Towaru– Sprzedawca jest uprawniony do dokonania wymiany tego Towaru;

2)      wymiany Towaru– Sprzedawca jest uprawniony do dokonania naprawy tego Towaru;

– jeżeli wybrany przez Kupującego sposób doprowadzenia Towarudo zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy lub wymagałby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

9.      W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagałaby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

10.   Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Kupującemu odpowiedzi na reklamację, w której:

1)      uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania Kupującego;

2)      uznaje reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej;

3)      odmawia doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;

4)      odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.

11.   Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

12.   W przypadkach wskazanych w ust. 10 pkt 1-2 powyżej, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Towar do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaruoraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Planowany termin doprowadzenia Towarudo zgodności z Umową sprzedaży Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.

13.   Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towarna swój koszt.

14.   Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

15.   W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

1)      Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej;

2)      Sprzedawca nie doprowadził Towarudo zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z ust. 12-13 powyżej;

3)      Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;

4)      Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;

5)      z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

16.   Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

17.   Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:

1)      imię i nazwisko Kupującego;

2)      adres poczty elektronicznej;

3)      numer Zamówienia;

4)      datę dostarczenia Towaru;

5)      opis ujawnionej Niezgodności;

6)      wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 15 powyżej;

7)      oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Towaru albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

18.   Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

19.   Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.

20.   W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Odesłanie Towaru powinno nastąpić pod następujący adres:

 

Dorota Kowalska

P.P.H.U. „ZIELONYM DO GÓRY”

Żuki 55

62-700 Turek

(Centrum Ogrodnicze)

 

21.   Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

                                                                       §10.

Reklamacje dotyczące Usługi Konta

1.      Postanowienia niniejszego § 10 dotyczą wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

2.      Dostarczana Użytkownikowi przez Sprzedawcę Usługa Konta musi być zgodna z Umową o dostarczanie Usługi Konta przez cały okres dostarczania danego Usługi Konta.

3.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność ujawnioną w okresie dostarczania Usługi Konta.

4.      W przypadku ujawnienia Niezgodności, Użytkownik może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta.

5.      Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

6.      Reklamacja powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko Użytkownika;

2)      adres poczty elektronicznej;

3)      opis ujawnionej Niezgodności;

4)      żądanie doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta.

7.      Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.

8.      Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:

1)      uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta;

2)      odmawia doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;

3)      odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.

9.      Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

10.   W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Usługę Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając charakter Usługi Konta oraz cel, w jakim jest ona wykorzystywana. Planowany termin doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.

11.   W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, gdy:

1)      doprowadzenie do zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

2)      Sprzedawca nie doprowadził Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta zgodnie z ust. 10 powyżej;

3)      Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Usługę Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta;

4)      Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta;

5)      z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Usługi Konta do zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Konta w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

12.   Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

13.   Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta powinno zawierać:

1)      imię i nazwisko Klienta;

2)      adres poczty elektronicznej;

3)      datę dostarczenia Usługi Konta;

4)      opis ujawnionej Niezgodności;

5)      wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;

6)      oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

14.   W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.

 

§ 11.

Opinie

1.      Kupujący, który dokonał zakupów w Sklepie, ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia dotyczącej ich Opinii. Przedmiotem Opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego Towaru, z którego Kupujący skorzystał osobiście.  

2.      Po zakupach dokonanych przez Kupującego w Sklepie, Sprzedawca przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia do dodania Opinii przedsiębiorcy obsługującemu proces pozyskiwania Opinii. Wysyłka ankiet służących do dodania Opinii oraz proces zbierania Opinii jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław) (dalej: „Operator”). 

3.      Operator wysyła do Kupującego wiadomość email z prośbą o wystawienie Opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie. Formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. Opinii oraz zdjęcia zakupionego Towaru. W razie braku wystawienia Opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia Opinii, Operator może ponowić wysyłkę zaproszenia. 

4.      Wystawione przez Kupującego Opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io. 

5.      Opinia może dotyczyć wyłącznie Towarów faktycznie zakupionych Sklepie. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych (pozornych) Umów sprzedaży w celu wystawienia Opinii. Autorem Opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia. 

6.      Opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez Kupującego.  

7.      Sprzedawca nie ma obowiązku opublikowania otrzymanej Opinii.  

8.      Zabronione jest umieszczanie w Opiniach: 

1)      danych nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami; 

2)      danych osobowych osób innych niż Kupujący; 

3)      treści reklamowych, promocyjnych, politycznych, religijnych lub dyskryminacyjnych.  

9.      Wysłanie Opinii jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia, że jest on wyłącznym autorem Opinii. Kupujący ponosi odpowiedzialność za treść Opinii oraz skutki jej publikacji (w tym za naruszenia dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej podmiotów trzecich). 

10.   Wysłanie Opinii jest równoznaczne z udzieleniem Sprzedawcy przez Kupującego nieodpłatnej licencji niewyłącznej na jej wykorzystanie (dalej: „Licencja Kupującego”). 

11.   Licencja Kupującego zostaje udzielona na czas nieoznaczony (z możliwością jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym poprzez usuniecie Opinii) i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wykorzystanie Opinii na następujących polach eksploatacji: 

1)      utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie; 

2)      rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez publikację w Sklepie oraz w mediach społecznościowych Sprzedawcy. 

12.   Licencja Kupującego upoważnia Sprzedawcę do udzielania dowolnie wybranym podmiotom trzecim dalszych licencji na korzystanie z Opinii. Dalsza licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być udzielona przez Sprzedawcę odpłatnie lub nieodpłatnie.  

13.   Kupujący zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych przysługujących mu wobec Opinii (w tym prawa do oznaczania autorstwa Opinii oraz prawa do nadzoru nad korzystaniem z Opinii) oraz upoważnia Sprzedawcę do wykonywania tych praw w imieniu Kupującego.  

 

§ 12.

Własność intelektualna Sprzedawcy

1.      Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:

1)      nazwa Sklepu;

2)      logo Sklepu;

3)      zdjęcia i opisy Towarów;

4)      zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs,oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych

– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

2.      Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 13.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: Polityka prywatności – Zielonym do Góry (zielonymdogory.net.pl)

 

§ 14.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1.      Postanowienia niniejszego § 14dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

2.      Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

1)      powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

2)      Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

3)      Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4.      Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.      Sprzedawca informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie korzysta on z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Ponadto, Sprzedawca nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 4 powyżej.

 

§ 15.

Zmiana Usługi Konta

1.      Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:

1)      konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;

2)      podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;

3)      prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego.

2.      Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.

3.      Sprzedawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej.

4.      Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:

1)      właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz

2)      prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany.

5.      Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.

6.      Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

§ 16.

Zmiana Regulaminu

1.      Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

1)      zmiany danych Sprzedawcy;

2)      zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;

3)      rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanychlub zaprzestania ich dostarczania;

4)      dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;

5)      prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.

2.      O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu. Równocześnie, zmieniona ona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.

3.      Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem publikacji nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.

4.      Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zmienionej wersji Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.

5.      Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.

6.      Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca usuwa Konto.

 

§ 17.

Postanowienia końcowe

1.      Prawem właściwym dla Regulaminu oraz wskazanych w nim Umów jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego dokonany w zdaniu poprzedzającym nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony wynikającej z przepisów prawa obcego, których nie można wyłączyć w drodze umowy i które znajdowałyby zastosowanie w razie braku wyboru prawa polskiego dokonanego w zdaniu poprzedzającym.

2.      Częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

3.      Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 10.02.2024 r.